ţʵ

tin noun

ADJ. biscuit | airtight, sealed

TIN + NOUN opener (also tin-opener)

PREP. in a/the ~ Store the seeds in an airtight tin. | ~ of a tin of tomatoes