ţʵ

shin noun

VERB + SHIN kick (sb in/on) I kicked him hard in the shins to shut him up. | bang, bark, bruise, gash, graze, knock I barked my shin on a tree stump.

SHIN + NOUN bone | guard, pad

PREP. on the/your ~ a nasty cut on her shin