ţʵ

euthanasia noun

ADJ. voluntary | involuntary

VERB + EUTHANASIA perform, practise | legalize